Ministar pravde u Savjetu ministara

Grubeša: Nema razloga za neusvajanje revidirane strategije

12:35, 02.03.2020.
Izvor: Srna
Thumbnail
Ministar pravde u Savjetu ministara Јosip Grubeša tvrdi da ne postoji nijedan razlog da ne bude usvojena Revidirana strategija za rad na predmetima ratnih zločina, niti da neko ospori kvalitet ovog dokumenta nakon što je resorno ministarstvo dostavilo Savjetu ministara dodatno obrazloženje kojim su otklonjene sve neosnovane primjedbe.

U intervjuu Srni Grubeša je ocijenio da odugovlačenje usvajanja Revidirane strategije usporava proces rada na predmetima ratnih zločina i pravi štetu krhkom povjerenju stvorenom između naroda u BiH.

"Usvajanje ovog dokumenta nikad nije smjelo biti sporno, a mi smo učinili sve što smo mogli da objasnimo, ako je šta bilo sporno. Ostaje da vjerujemo da to nije učinjeno da se neki počinioci zaštite, a neke žrtve uskrate za pravdu, a to ćemo vidjeti u idućem periodu hoće li i dalje osporavati nespornu Revidiranu strategiju", naglasio je ministar pravde.

Grubeša ističe da je cilj Revidirane strategije da kroz predviđene adekvatne mehanizme unaprijedi procesuiranje predmeta ratnih zločina u sudovima i tužilaštvima u BiH, posebno kroz odgovarajuću raspodjelu predmeta ratnih zločina između pravosuđa na nivou BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, te prije svega omogući efikasnije procesuiranje najsloženijih i najprioritetnijih predmeta u postavljenim rokovima.

REFORMA PRAVOSUĐA NEOPHODNA ŠTO PRIЈE

Kada je u pitanju reforma pravosuđa, ali i Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, Grubeša je rekao da je za nezavisno, nepristrasno i efikasno pravosuđe neophodan sistemski pristup stručnjaka bez politikantstva i građenja političke karijere na tim osnovama.

"Iz tog razloga sam za svaki od navedenih zakona, ali i mnoge druge, formirao radne grupe sastavljene od stručnjaka iz tog područja sa svih nivoa, koji bi trebalo da ponude najbolje rješenje uočenih nedostataka. Do sada sam svaki put u dalju proceduru poslao upravo tekst sastavljen na sastancima tih grupa i stajao iza njega i branio ga kao svoj", rekao je Grubeša.

Grubeša smatra da je reforma neophodna što prije jer je povjerenje u pravosuđe ozbiljno narušeno, što je veoma loše za vladavinu prava i za put BiH prema evroatlantskim integracijama.

On kaže da uspjeh ne može izostati kada ovako odgovorne poslove rade stručnjaci i uvjeren je da će propisi koje oni predlože biti najbolje rješenje za BiH koje je u skladu sa evropskim standardima.

PRAVOSUĐE DA POOŠTRI KAZNENU POLITIKU

Govoreći o kriminalu i korupcija u BiH, Grubeša je istakao da je jačanje institucija od osnovnog značaja za dobro upravljanje javnim sektorom i suzbijanje ove negativne pojave.

"Izgradnja profesionalne državne službe, zdrav finansijski menadžment, disciplinovano utvrđivanje politike i osiguranje ravnoteže u odgovornosti među različitim nivoima vlasti, jačanje pravosuđa i povećavanje transparentnosti i odgovornosti javnog sektora su institucionalna sredstva za jačanje, koja pomažu da se smanji prostor za korupciju", konstatovao je Grubeša.

Prema njegovim riječima, zakonsko gonjenje ne daje rezultate ako ne slijedi i društvena akcija prevaspitanja, promjena svijesti svih segmenata, a policijska i pravosudna akcija nije efikasna bez javne podrške.

Informisano i proaktivno građanstvo, napomenuo je Grubeša, od ključnog je značaja za uspjeh svakog antikorupcionog programa.

"Ako je javnost apatična prema korupciji i prihvata je kao neizbježnu, napori da se smanji korupcija su uzaludni. Svi segmenti društva, od djece u osnovnoj školi do poslovnih ljudi i zvaničnika, moraju postati svjesni prirode i posljedica korupcije, odnosno koliko to košta prosječnog građanina u smislu nerealizovanih obaveza vlasti prema građanima i posljedica za uspostavljanje demokratskog društva", ukazao je Grubeša.

Istražne tehnike i krivični zakoni, rekao je on, daju dobru osnovu za procesuiranje počinilaca korupcionih krivičnih djela, a neprekidno ih treba analizirati, razvijati i stalno poboljšavati da bi se stalo na put sofisticiranoj prirodi kriminala i korupcije.

"Izrečene kazne moraju imati istinski efekat, odnosno pravosuđe treba pooštriti kaznenu politiku, jer su kazne propisane zakonom dovoljno oštre da bi imale svrhu, ali i odvraćanja potencijalnih budućih počinilaca, ali su izrečene često ublažene, čak i ispod zakonom propisanog minimuma", upozorio je ministar pravde.

Grubeša smatra da samo sveobuhvatan i sistematski otpor korupciji može dati rezultate, te ističe da je nerealno očekivati samo od pravosuđa da prevaspita društvo koje inklinira davanju i primanju mita.

PRIORITET U 2020 - NOVI ZAKONI

Komentarišući ciljeve i projekte ovog ministarstva, Grubeša je istakao da je u ovakvoj političkoj atmosferi i strukturisanoj vlasti na svim nivoima realno očekivati da se deklasirani politički ciljevi sa manje teškoća pretvore u konkretne projekte koji će pokrenuti zaustavljene procese, ali i otvoriti nove za BiH na putu ka EU.

"Iskreno se nadam da je napokon došao kraj raznoraznim politikantstvima s ciljem sticanja jeftinih političkih poena i da ćemo se svi skupa odgovorno posvetiti ispunjavanju strateških ciljeva za dobrobit svih u BiH", naveo je on.

Ministar pravde navodi da će se intenzivirati rad i neophodne aktivnosti na započetim projektima, kao i na novim planiranim projektima, pa ukoliko se prepozna njihov strateški značaj u ispunjavanju neophodnih uslova prema evropskim standardima i dobije njihova potrebna podrška, dobri rezultati neće izostati.

Prema njegovim riječima, prioritet u tekućoj godini je izrada novih zakona i izmjene postojećih, gdje se ukazala potreba za inovacijama ili korekcijama.

Na pitanje kada se može očekivati stavljanje u funkciju Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, na šta se čeka već godinama, Grubeša je naglasio da je još u novembru 2019. godine raspisan konkurs za prijem kako zaposlenih, tako i državnih službenika putem Agencije za državnu službu BiH.

On kaže da bi početkom aprila trebalo da bude gotova konkursna procedura za prijem zavodskog osoblja i uprave.

"S obzirom na to da će ovaj zavod biti najsigurnija zatvorska ustanova u regionu u kojoj će kaznu služiti najteži prestupnici u svim oblicima kriminala, nakon kadrovskog popunjavanja planiranih radnih mjesta, uslijediće obuke za novozaposlene", kaže Grubeša.

Grubeša je najavio da bi polovinom ove godine trebalo da počne premještanje u Zavod zatvorenika i pritvorenika koji izvršavaju kaznene sankcije u entitetskim zavodima, a koje je izrekao Sud BiH.

"Premještanje zatvorenika i pritvorenika biće sprovdeno u skladu sa planom Zavoda, te materijalno-finansijskim sredstvima stavljenim na raspolaganje Zavodu", rekao je ministar pravde u Savjetu ministara.